Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden The dialogue factor

Deze Algemene voorwaarden gelden als je gebruik maakt van diensten of producten van The dialogue factor zoals consultancy/advies trajecten, trainingen, (groeps)trainingen van The dialogue factor of deelneemt aan ????n van de (groeps)programma???s. (online en off-line).  

Contactgegevens:

The dialogue factor

Statutair gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59331143

Cornelis Matelieffstraat 57

1335 RN Almere

06-36346234

www.thedialoguefactor. nl

daphne@thedialoguefactor.nl

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

???The dialogue factor de opdrachtnemer, Daphne van Akker ???Spijker handelend onder de naam: The dialogue factor. Adviseur,  trainer en coach ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75660571.

??? Je/jij: Opdrachtgever

??? Opdrachtgever: de cli??nt, klant, deelnemer, de (natuurlijke) persoon, rechtspersoon, bedrijf of instantie, en/ of vertegenwoordiger van een bedrijf of instantie, die, een overeenkomst is aangegaan, gebruik maakt de diensten van The dialogue factor of daarvan aan The dialogue factor opdracht verleent tot het verrichten van diensten of de gemachtigde daarvan.

??? De opdrachtgever en de cli??nt of deelnemer kunnen, maar behoeven niet, dezelfde te zijn.

??? Overeenkomst: de overeenkomst tussen The dialogue factor en de opdrachtgever of diens gemachtigde.

??? Diensten: alle diensten die The dialogue factor aanbiedt.

??? Producten: alle producten die The dialogue factor aanbiedt. (Online en offline)

??? Groepsactiviteiten: alle groepsactiviteiten die The dialogue factor aanbiedt zoals workshops en programma???s, online en offline.

??? Persoonlijk traject: jouw coachtraject.

??? Advies/consultancy traject (programmabegeleiding): Traject (begeleiding) voor bedrijven of instanties. Waaronder indien relevant, groepsactiviteiten.

??? De offerte: een schriftelijke aanbieding van door The dialogue factor te leveren producten en diensten, gespecificeerd naar inhoud, levertijd, prijs en andere condities.

??? Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden waarin staat onder welke voorwaarden The dialogue factor levert.

???Informatie: alle gegevens afkomstig van de opdrachtgever.

-Derden: De voor the dialogue factor werkzaam zijnde ondersteuning, inhuur, leveranciers en overige partijen met een zakelijke relatie tot The dialogue factor.

2. Algemeen

??? Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door The dialogue factor gedane aanbiedingen (online en offline), uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige handelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

??? Algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever zelf gelden niet, tenzij The dialogue factor schriftelijk heeft aangegeven dat (gedeeltelijk) de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of andere voorwaarden gelden.

??? Door ondertekening van een offerte, overeenkomst of opdrachtbevestiging waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, verklaart de opdrachtgever dat hij kennisgenomen heeft van deze algemene voorwaarden en aanvaard de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden van The dialogue factor. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer wordt door hiermee verworpen.

???  Door een bestelling te plaatsen via een website van de The dialogue factor dan wel een akkoord te geven via de e-mail op een dienstverlening of product aanschaf verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van The dialogue factor.

??? Als The dialogue factor voor een goede uitvoering van de overeenkomst of diensten derden inschakelt, dan zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing, tenzij anders aangegeven.

??? Als ????n of meer bepalingen van deze voorwaarden niet geldig zijn of ongeldig worden verklaard, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden gelden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die het meeste aansluit.

??? Als The dialogue factor niet steeds volgens deze voorwaarden handelt mag de opdrachtgever hieruit niet concluderen dat haar voorwaarden niet van toepassing zijn. The dialogue factor heeft altijd het recht om alsnog volgens deze voorwaarden te handelen.

??? The dialogue factor houdt zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen of aantepassen.

3. Offertes

??? Een offerte van The dialogue factor is geldig zoals dat in de offerte is aangegeven. Indien er niets in de offerte hierover is opgenomen geldt een aanvaardingstermijn tot 14 dagen nadat de offerte is uitgebracht. The dialogue factor geeft aan welke diensten er worden aangeboden, tegen welke condities en tegen welk bedrag verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De hoogte van een het tarief of fee en eventuele bonussen bij omvangrijke advies/consultancy trajecten worden vooraf (telefonisch) met opdrachtgever overeengekomen.

??? Als de opdrachtgever een offerte aanvaardt, dan heeft The dialogue factor altijd de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 5 werkdagen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

??? Offertes van The dialogue factor zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie aan de The dialogue factor. Indien de opdrachtgever onjuiste of niet alle relevante informatie geeft, dan mag The dialogue factor de offerte of overeenkomst eenzijdig veranderen.

??? Indien het aanleveren van een schriftelijke offerte door de The dialogue factor afhangt van feedback of input van de opdrachtgever is The dialogue factor niet aansprakelijk voor vertraging van de tot standkoming van de offerte indien de benodigde gegevens of input achterwege blijft.

???Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of onvolledig waren of indien omstandigheden zijn veranderd waarop de offerte is gebaseerd dan heeft The dialogue factor het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

??? Prijzen in de offerte zijn exclusief BTW mits anders vermeld. Eventuele andere kosten zoals reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen tenzij in de offerte iets anders staat. Overige kosten zoals locatiekosten en inhuur en kosten van derden zijn uitgezonderd, tenzij anders vermeld.

??? Een gemaakte offerte is geldig tot 14 dagen nadat de offerte is uitgebracht of tot aan de op offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.

??? The dialogue factor behoudt zich het recht voor prijzen te indexeren op basis van CBS gegevens ook na totstandkoming van de overeenkomst.

??? Een gemaakte offerte geldt niet voor toekomstige overeenkomsten. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

??? The dialogue factor hoeft zich niet te houden aan de offerte als in de offerte een kennelijke (schrijf) fout staat.

??? Als in een offerte of overeenkomst een leveringstermijn staat, dan geeft dat geen recht op een schadevergoeding als The dialogue factor deze termijn overschrijdt. Als The dialogue factor een leveringstermijn afgeeft, is dat altijd als indicatie.

4. Totstandkoming en nakoming overeenkomst

???  Een overeenkomst tussen The dialogue factor en een opdrachtgever komt tot stand als je een offerte, opdracht of overeenkomst schriftelijk bevestigt en/of ondertekent (een e-mail valt hier ook onder, zo ook elektronische internet aankoop). Of, The dialogue factor op jouw verzoek met de feitelijke dienstverlening is gestart.

??? The dialogue factor kan niet garanderen dat je met de werkzaamheden, coaching, training en advies e.d. het gewenste resultaat haalt. De met The dialogue factor gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

??? The dialogue factor is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap.

??? The dialogue factor verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.

??? Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van The dialogue factor kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden be??indigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

??? Voordat gestart wordt met de werkzaamheden/ dienstverlening in een traject vindt er tussen de opdrachtgever en The dialogue factor een (telefonisch) (intake)gesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden de inhoud, aanpak en een indicatie voor de duur van het traject besproken. The dialogue factor geeft een indicatie over de duur van de trajectbegeleiding. De door The dialogue factor start het begeleidingstraject na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. De opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door The dialogue factor mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren

??? Het aantal afspraken wordt indien relevant in de opdrachtbevestiging vastgesteld. Als tijdens het traject blijkt dat er meer afspraken nodig zijn, dan zal dit altijd in overleg met de opdrachtgever gebeuren.

??? De doorlooptijd van een traject en de afspraken worden in onderling overleg bepaald.

??? Wanneer het traject wordt onderbroken, dan dient de opdrachtgever dit te hervatten binnen drie maanden. Indien je het traject niet binnen deze tijd hervat, komen de overige afspraken te vervallen.  Er geldt in dit geval geen terugbetalingsverplichting van The dialogue factor.

??? Ten aanzien van trajecten afspraken, coaching, advisering en het beoogde resultaat heeft The dialogue factor een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

??? Heeft The dialogue factor in een offerte, overeenkomst of in een opdrachtbevestiging een levertermijn genoemd, dan is dit nooit een fatale termijn, maar een richtlijn.

??? Als dit nodig is, zorgt de opdrachtgever voor faciliteiten op de locatie van de opdrachtgever, zoals bedrijfs- of kantoorruimte, waar de The dialogue factor kosteloos een werkplek kan gebruiken met benodigde faciliteiten, zoals telefoon, internet, softwareprogramma???s, media, flipovers, E.d Tevens stelt de opdrachtgever vergaderruimtes, presentatieruimtes, parkeerplaatsen etc. kosteloos ter beschikking.

???Tenzij anders overeengekomen is The dialogue factor gerechtigd eventuele reis- en verblijf kosten te declareren bij de opdrachtgever.

???De opdrachtgever dient the dialogue factor te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever is in ieder geval verplicht The dialogue factor onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in de persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar The dialogue factor om verzoekt.

7.5. Aan de leveringsplicht van The dialogue factor zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door The dialogue factor afspraken uit de overeenkomst zijn nagekomen.

5. Persoonlijke coaching

??? Om de uitvoering op de overeenkomst zo goed en zo snel mogelijk te laten verlopen, geef je tijdig, vooraf, bij aanvang en tussentijds alle gegevens, materialen en informatie aan The dialogue factor. Verstrek je de gevraagde gegevens, materialen of informatie niet of niet tijdig, dan kan The dialogue factor haar werkzaamheden uitstellen totdat zij alles ontvangen heeft. Het ontbreken van gegevens of het ter hand stellen van onvolledige gegevens kan belemmerend werken voor de The dialogue factor. Schade of vertraging die hieruit voortvloeit is voor rekening van de opdrachtgever. De The dialogue factor houdt zich het recht tot opschorten of staken van de dienstverlening voor. The dialogue factor houdt zich het recht voor geen restitutie te verlenen. 

??? Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door jou verstrekte gegevens, materialen en informatie. The dialogue factor is niet verantwoordelijk voor de controle van de gegevens, materialen en informatie die je geeft. Ook dienen de verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij te zijn van auteursrechten, tenzij anders overeengekomen.

??? Ten aanzien van haar dienstverlening heeft The dialogue factor een inspanningsverplichting. De volledige inzet en medewerking zijn belangrijk tijdens onze afspraken. Als je van The dialogue factor het verzoek krijgt om bijvoorbeeld opdrachten of materialen door te nemen, dan wordt verwacht dat je dit opvolgt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van eventuele opdrachten. Het maken van deze opdrachten is noodzakelijk voor het behalen van een juist resultaat van diensten van The dialogue factor.

??? Tijdige aanwezig op onze afspraken is verplicht. Coaching vindt plaats op een overeengekomen locatie of via telefonische of videobel (zoom, skype etc) afspraken. The dialogue factor houdt zich te allen tijde het recht voor om overleg en coaching via zoom, skype, telefonisch e.d. te laten plaats vinden. De opdrachtgever krijgt zonodig vooraf instructies om aan de voorwaarden om deel te kunnen nemen te kunnen voldoen.

??? Als je een afspraak wilt afzeggen dan dien je dat telefonisch of per e-mail minimaal 72 uur voorafgaand aan de afspraak aan The dialogue factor te melden. Wanneer je een afspraak afzegt waarbij The dialogue factor een plek op locatie heeft gehuurd, dan kan The dialogue factor kosten in rekening brengen als je dit doet binnen 72 uur voor de afspraak. Indien na de termijn van 72 uur wordt afgezegd worden de kosten hiervan in rekening gebracht.

 ??? Wanneer The dialogue factor een afspraak annuleert wegens ziekte of andere overmachtssituatie, dan wordt een nieuwe afspraak gemaakt. The dialogue factor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hiervan het gevolg is.

6. Wijzigen van de overeenkomst

??? Als het nodig blijkt of raadzaam is de diensten of de werkzaamheden te wijzigingen of aan te vullen, dan zullen we hierover overleggen.

??? Wijziging of aanvulling is alleen mogelijk in overleg en met instemming van The dialogue factor.

??? The dialogue factor mag een verzoek tot wijziging of aanvulling altijd weigeren.

??? Als The dialogue factor haar diensten niet kan nakomen door omstandigheden die bij aanvang van de overeenkomst niet bekend waren, heeft The dialogue factor het recht te vorderen dat de inhoud van de training, coaching en/of advisering gewijzigd wordt zodat uitvoering mogelijk blijft.

??? The dialogue factor heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte hoeft te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg met de opdrachtgever doorberekend worden.

7. Online aankopen, gebruik online/offline omgeving.

??? The dialogue factor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop jou de aan hem/haar geadviseerde wijze en methode van The dialogue factor in de praktijk tot uitvoering brengt. Er is geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het gebruik van de online omgeving en of aankoop en gebruik van trajecten, waaronder online trainingen, cursussen en coaching en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico.

??? Bij tussentijdse be??indiging door jou vindt geen restitutie van de factuur plaats.

??? Bij (online) aangekochte 1 op 1 trainingen wordt veelal gebruik gemaakt van telefonisch contact of videobellen. 1 op 1 afspraken worden in overleg met jou ingepland. In geval van verhindering aan jouw zijde dient de klant dit minimaal 72 uur voor aanvang van de afspraak aan The dialogue factor te melden. Er wordt dan kosteloos een nieuwe afspraak ingepland. Voor afspraken welke welke niet binnen 72 uur geannuleerd worden ben je het volledige bedrag verschuldigd.

??? Voor groepsactiviteiten van bijvoorbeeld de online Academy die plaats vinden door middel van videobellen (Zoom, skype of team e.d.) geeft The dialogue factor vooraf inzage in de planning van de afspraken. Deze afspraken kunnen niet worden verzet of gewijzigd door jou. Er vindt geen resistutieplaats indien je niet kunt deelnemen.

??? The dialogue factor is gerechtigd deelname aan groepsactiviteit uit te sluiten indien de aanwijzingen gegeven door The dialogue factor niet opgevolgd worden. Bij groepsactiviteiten dienen de groepsregels nagevolgd te worden. Dit geldt voor online en offline groepsactiviteiten. Groepsregels worden van tevoren kenbaar gemaakt aan de deelnemers.

??? Bij deelname aan groepsactiviteiten ben je verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie. Dit geldt zowel voor informatie verstrekt door The dialogue factor als wel door andere groepsdeelnemers.

??? Indien niet anders overeengekomen houdt The dialogue factor zich het recht voor om de door jou gegeven testimonials, aanbevelingen, dankbetuigingen en referenties tijdens of na de looptijd van de overeenkomst met The dialogue factor te mogen gebruiken voor marketingdoeleinden.  Indien niet anders overeengekomen zullen deze ten alle tijde anoniem mogen worden gebruikt. Indien deze uitingen herleidbaar dienen te zijn voor toekomstige opdrachtgevers zal ik jou om toestemming verzoeken om het openbaar mogen maken van jouw naam en bedrijfsnaam, tenzij dit door The dialogue factor niet noodzakelijk wordt geacht. Bijvoorbeeld indien de uitingen de bedoeling hebben openbaar gebruikt te mogen worden.  Met jouw toestemming zullen uitingen, naam en bedrijfslogo ook geplaatst mogen worden op bijvoorbeeld de websites van The dialogue factor. Deze toestemming kan op verzoek weer worden ingetrokken. De uitingen zullen in dat geval binnen een redelijke termijn aangepast of verwijderd worden.    

??? Na het einde van de onlinetraining behoudt de je het recht om 1 jaar in te kunnen blijven loggen op de online leeromgeving, tenzij anders aangeven. The dialogue factor streeft ernaar al het materiaal gedurende die periode online te houden. Indien The dialogue factor besluit materiaal tussentijds te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt The dialogue factor de klant hier ????n maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij The Dialogue Factor meest recente bekende e-mailadres op de hoogte.

??? Inloggegevens worden maar een keer verstrekt. The dialogue factor is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens. De door The dialogue factor verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/begeleiding mogen niet met derden worden gedeeld.

??? Indien je als niet zakelijke consument een aankoop doet kan je een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. The dialogue factor mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. De 14 dagen termijn gaan in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.

??? Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan The dialogue factor.

??? Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

??? Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

??? Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt je direct toegang tot jouw aankoop. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat je hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

??? The dialogue factor kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan jou bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

8. Vertrouwelijkheid en auteurs-en eigendomsrechten

??? Zowel opdrachtgever als The dialogue factor houden alle vertrouwelijke verstrekte informatie geheim. Informatie die al in het openbaar bekend was of informatie die in een gerechtelijke procedure gebracht wordt, vallen hier niet onder. Dat geldt ook voor informatie die The dialogue factor op grond van een wettelijke verplichting moet doorgeven aan een offici??le instantie.

??? Adviezen, rapporten, teksten of andere (schriftelijke) materialen die opdrachtgever van The dialogue factor gekregen hebt mogen niet worden verspreid of op een andere manier openbaar gemaakt. Alle auteursrechten op producten en diensten van de The dialogue factor worden door The dialogue factor voorbehouden.

???De inhoud van de websites van The dialogue factor, waaronder, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, logo???s, infographics, blogs, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van the dialogue factor.

??? The dialogue factor kan opgedane kennis en ervaring opgedaan bij opdrachtgever offline en online gebruiken, zolang The dialogue factor geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever met derden deelt.

??? Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes en trainingwerkboeken, video???s, beeldmateriaal ed. als mede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij the dialogue factor, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

9. Annulering, Wijziging, be??indiging en ontbinding van de opdracht

??? Wijzingen in de oorspronkelijke offerte/overeenkomst door toedoen van de opdrachtgever kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering be??nvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de opdrachtgever zijn voor rekening van de klant.

??? Indien The dialogue factor, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging is The dialogue factor gerechtigd de daaruit voorvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die The dialogue factor in rekening brengt, heeft de opdrachtgever het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de opdrachtgever gehouden is het tot dusver door The dialogue factor uitgevoerde werk te vergoeden.

??? The dialogue factor kan haar verplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst en werkzaamheden uitstellen, be??indigen of opzeggen in het geval dat de plichten uit de overeenkomst en deze voorwaarden niet worden nagekomen. Of in het geval The dialogue factor mag aannemen dat opdrachtgever de plichten voortkomend uit de overeenkomst niet zal nakomen of daar een vermoeden van heeft. Eventuele kosten voor geleverde diensten, schade, nadeel e.d. worden bij opdrachtgever in rekening gebracht.

??? Is er sprake van liquidatie, surseance van betaling, een faillissement of zijn er andere omstandigheden waardoor je niet meer zelf over je geld kan of mag beschikken, dan mag The dialogue factor, zonder dat zij schadeplichtig is de overeenkomst be??indigen.

??? Als je met The dialogue factor een overeenkomst bent aangegaan, dan kun je deze niet zomaar ??? kosteloos ???be??indigen/annuleren. Wil je de overeenkomst toch be??indigen, dan kan The dialogue factor alle gemaakte kosten in rekening brengen en eventueel overige schade, rente, nadeel e.d. bij opdrachtgever in rekening brengen.

10. Betaling en incassokosten

??? Persoonlijke coachingstrajecten dienen vooraf volledig betaald te worden, tenzij anders overeengekomen wordt.  Indien er overeengekomen wordt dat in termijnen wordt betaald, dan mag indien er sprake is van een betalingsachterstand, The dialogue factor haar werkzaamheden staken. De werkzaamheden en afspraken worden in zo???n situatie pas weer hervat vanaf het moment dat je de volledige openstaande bedragen inclusief de wettelijke (handels)rente hebt betaald.

??? Advies (begeleidings) trajecten voor bedrijven en grote opdrachtgevers dienen vooraf volledig betaald te worden, tenzij The dialogue factor een andere mogelijkheid heeft gegeven. Zolang The dialogue factor geen (aan)betaling van opdrachtgever heeft ontvangen, zal het traject niet worden gestart.  

??? Bij omvangrijke opdrachten houdt de The dialogue factor zich ten minste het recht voor om een aanbetaling aan de klant te factureren, zowel tussentijds te factureren en na uitvoering van de overeenkomst te factureren op basis van nacalculatie.

??? Eventuele extra geleverde diensten zullen tijdens de looptijd van het traject of achteraf gefactureerd worden.

??? The dialogue factor is gerechtigd om, indien de opdrachtgever in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting, het recht op deelname op te schorten.

??? Facturen worden via e-mail of per post verstuurd. Bij online bestellingen ontvang je een digitale factuur.

??? Als je betaalt via de bank en/of online, dan kunnen op deze betaling de algemene voorwaarden van deze derde (bank of het online betaalsysteem) van toepassing zijn. The dialogue factor heeft hierop geen invloed.

??? De opdrachtgever kan bezwaren tegen de door The dialogue factor verzonden factuur kenbaar maken binnen 7 dagen na factuurdatum. Na ontvangst van het bezwaar zal The dialogue factor een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen het facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

??? In het geval er geen vooruitbetaling heeft plaats gevonden dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum volledig te worden betaald. Het factuurbedrag wordt overgemaakt via bank of middels online betalen. Online bestellingen via de webshop dienen direct te worden voldaan via online betaling.

??? Als de opdrachtgever te laat is met betalen dan ontvang je eenmaal een betalingsherinnering. Nadat er een betalingsherinnering is gestuurd en er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

??? The dialogue factor mag alle (buitengerechtelijke) kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever die zij maakt om ervoor te zorgen dat je de factuur betaalt.

11. Overmacht

??? Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarde verstaan. Elke van de wil van The dialogue factor onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd waaronder wordt onder andere begrepen: werkstaking, ziekte, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van The dialogue factor, transport moeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen.

??? The dialogue factor is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting naar jou, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht (bijv. ziekte, tijdelijke of langdurige arbeidsongeschiktheid). The dialogue factor kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door The dialogue factor zijn verricht voor het ingaan van de overmacht, mogen aan opdrachtgever gefactureerd worden.

??? In geval van overmacht zal The dialogue factor de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen.

??? Werkstakingen in het bedrijf van The dialogue factor, haar leveranciers en anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht en ziekte van door de The dialogue factor ingehuurde derden vallen ook onder overmacht.

??? The dialogue factor is ook niet verantwoordelijk voor overmacht situaties zoals stakingen bij post, telefoondienst of internetprovider, vliegverkeer en openbaar vervoer.

12. Intellectueel eigendom en gebruikersrecht

??? Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij The dialogue factor. Alle door The dialogue factor geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainingsmaterialen, logo???s, infographics, artikelen, boeken, blogs enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door jou en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van The dialogue factor worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan jou ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders blijkt.

??? Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject al dan niet met referentie naar of volgens de methode van The dialogue factor aan te bieden of te doen geven zonder schriftelijke toestemming van The dialogue factor

??? The dialogue factor is gerechtigd om, na overleg met de opdrachtgever, voor promotionele of marketing doeleinden, de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van The dialogue factor en overige promotionele uitingen van The dialogue factor.

13. Klachtenregeling

??? Eventuele klachten over door The dialogue factor geleverde diensten dienen binnen 7 dagen na levering van een product of dienst of afronding van een advies/consultancy traject of persoonlijk traject, schriftelijk en gemotiveerd aan The dialogue factor kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt je geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

??? The dialogue factor treedt met opdrachtgever in overleg om voor beiden een passende oplossing te zoeken.

14. Aansprakelijkheid

??? The dialogue factor is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade die is ontstaan doordat The dialogue factor is uitgegaan van de door de opdrachtgever gegeven onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen en/of informatie.

??? Er is door de opdrachtgever geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. The dialogue factor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar geadviseerde wijze en methode van The dialogue factor in de praktijk tot uitvoering brengt.

??? Is The dialogue factor aansprakelijk, dan is zij alleen aansprakelijk voor directe schade en niet voor indirecte schade zoals gemiste besparingen, reputatieschade, gemiste winst of teleurstellende verwachtingen.

??? De opdrachtgever vrijwaart The dialogue factor van schade veroorzaakt door derden.

??? Is The dialogue factor aansprakelijk omdat zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk de opdracht heeft uitgevoerd, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totale eerste factuurbedrag met een maximum van 1000 euro.

??? Indien door of in verband met het verrichten van diensten door The dialogue factor of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor The dialogue factor aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door The dialogue factor afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat The dialogue factor in verband met die verzekering draagt of in het geval zo een dergelijke verzekering ontbreekt  is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs voor de eerste factuur. Dit bedrag is nooit hoger dan maximaal 1000 euro.

??? Je dient The dialogue factor binnen een jaar na ontdekking van haar aansprakelijkheid aansprakelijk te stellen. The dialogue factor aansprakelijk stellen na deze termijn heeft tot gevolg dat je geen recht meer hebt op enige schadevergoeding.

??? De opdrachtgever dient zelf reserve kopie??n te maken van alle materialen/gegevens die The dialogue factor nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies daarvan is The dialogue factor niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voortvloeidende schade.

??? Verlies en misbruik van eventuele gebruikersnamen en/of inlogcodes verstrekt door The dialogue factor door opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever.

??? De door The dialogue factor verstrekte inlog gegevens mogen niet gedeeld worden met anderen zonder toestemming van the dialogue factor.

15. Slotbepaling

??? Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen The dialogue factor en jij in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

??? Opdracht of inkoop bepalingen of voorwaarden van de opdrachtgever welke afwijken van deze algemene voorwaarden zijn voor The dialogue factor alleen bindend indien nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

??? Geschillen worden zoveel mogelijk in den minne tussen The dialogue factor en opdrachtgever opgelost.

??? Op de overeenkomst tussen The dialogue factor en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Indien dwingendrechtelijke regels niet anders bepalen is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondisement van Midden-Nederland bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen The dialogue factor en de opdrachtgever.

??? Deze voorwaarden blijven van kracht indien The dialogue factor van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Almere, 2020